Co je GDPR

Co je GDPR

GDPR je zkratka pro anglický název General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Jedná se o nový právní předpis Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. GDPR ke své účinnosti nepotřebuje žádný další prováděcí předpis! Jedná se o nařízení EU, která jsou sama automaticky přímo aplikovatelná.

Nařízení GDPR obsahuje základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho účinnost nastává 25. 5. 2018. Od tohoto data je tak pro oblast ochrany osobních údajů stěžejním předpisem. Dosavadní zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) přestane platit.

Základní informace o GDPR

  • Nové pojmy a instituty
  • Nové povinnosti pro školy
  • GDPR dopadne na veřejné organizace po celé ČR
  • 100 % dopad na školy a školská zařízení
  • Důslednější kontroly
  • Zpřísnění sankcí

Jak vám pomůžeme se připravit na příchod GDPR?